GILZE EN RIJEN - De gemeente Gilze en Rijen had een nieuw bestemmingsplan nodig om het gebied rondom het station te kunnen vernieuwen. Tevens was het nieuwe plan nodig om een onderdoorgang te kunnen aanleggen. Deze onderdoorgang komt dan onder het spoor te liggen in de route van Stationsstraat naar Julianastraat. Het 'dorpse' uitzicht van het gebied zoals het er nu ligt, zal gaan veranderen.


Stationsomgeving Rijen

Op 20 november heeft de gemeenteraad in haar vergadering besloten om het bestemmingsplan 'Stationsomgeving Rijen' vast te stellen. In het bestemmingsplan zijn de gebruiks- en de bouwmogelijkheden van het plangebied (dit is de stationsomgeving) vastgelegd.

De gemeente Gilze en Rijen is uitgegaan van een onderdoorgang voor langzaam verkeer, waardoor een aanvullend onderzoek nodig was naar de verkeersbewegingen. Hiervoor zijn onder meer nieuwe stikstof- en geluidsberekeningen gemaakt. In haar vergadering van 19 september heeft de raadscommissie Ruimte het bestemmingsplan Spoorzone en de bijbehorende stukken besproken. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 20 november het bestemmingsplan vastgesteld.

Ingediende opmerkingen

De gemeente Gilze en Rijen reageert in de Nota van Zienswijzen op de opmerkingen ('zienswijzen') die door de bewoners, omwonenden en overige betrokkenen zijn ingediend. Hierbij waren zienswijzen tegen of op het eerdere bestemmingsplan.

Tevens zijn de onderzoeksbevindingen (en de wijzigingen naar een langzaam verkeer onderdoorgang) opgenomen in de Nota van Zienswijzen. De aanvullende onderzoeken zijn toegevoegd aan de stukken die horen bij het bestemmingsplan.

In het vervolgtraject zal het college alle mensen die een zienswijze hebben ingediend, middels een persoonlijke brief informeren. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

De terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden via de site www.officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie

Voor mensen die meer willen weten, is er de site www.gilzerijen.nl/spoor. Hier kan men alles vinden over de ontwikkelingen in de Spoorzone van Rijen. Onder meer kan men de plannen rondom het Stationsgebied terugvinden.

De gemeente Gilze en Rijen heeft aangegeven dat er veel ideeën en plannen samenkomen rondom het spoor in Rijen, waardoor men spreekt over het programma Spoorzone. Dat betekent een totaalaanpak van het gebied, waarbij er veel gaat gebeuren. Onder meer wordt gesproken over nieuwe perrons aan beide zijden van het spoor; vervanging van de overweg door een onderdoorgang voor langzaam verkeer, nieuwe toegangen tot het station, een fietsenstalling aan beide zijden van het spoor, aansluiting op de snelfietsroute Breda - Tilburg, geluidsschermen, aansluiting van de Stationsstraat, Julianastraat, Karel Doormanstraat en Constance Gerlingsstraat.