BREDA - In Breda is een toenemende krapte op de woningmarkt zichtbaar; onder meer op de markt voor sociale huurwoningen. Gemiddeld stonden woningzoekenden die in 2021 in Breda een woning huurden 6,5 jaar ingeschreven bij Klik voor Wonen. In dat jaar reageerden meer dan 500 woningzoekenden op één woning. Voor woningen die via loting zijn verhuurd, was dit zelfs 940. We hebben dus heel hard woningen nodig. Het bouwen van permanente woningen kost veel tijd. Een grote groep heeft nú behoefte aan een woning. Daarom zet de gemeente Breda ook in op de bouw van extra tijdelijke woningen. In de Stadionstraat (tegenover Stada Stores), Bredestraat (Haagse Beemden) en Donkerstraat (Teteringen) gaat onderzocht worden op welke manier dit gerealiseerd kan worden. Hierbij worden ook de woningcorporaties en omwonenden nauw betrokken. Omwonenden zijn via een BredaBericht uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.


Gemengde groep bewoners

Met de tijdelijke woningen kan de gemeente Breda inwoners sneller een plek geven voor de duur van ongeveer 15 jaar. Het gaat om woningen voor een mix van woningzoekenden waaronder jongeren, studenten, alleenstaanden, statushouders en mensen die uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang uitstromen. Om voor al deze doelgroepen een woonoplossing te vinden, wordt op iedere locatie een gemengde groep bewoners gehuisvest, waarbij 1/3e van de woningen is voor statushouders. De statushouders kunnen vanuit hun tijdelijke woning alvast een vliegende start maken met inburgering.

Arjen van Drunen, wethouder Wonen: “We hebben de komende jaren zo’n 600 extra tijdelijke woningen nodig. Op de drie nieuwe locaties denken we zo’n 500 extra woningen te kunnen realiseren. Dat is hard nodig, want veel mensen wachten al jaren op een woning. Hiermee zijn we er nog niet. Ook als deze woningen op de drie nieuwe locaties gerealiseerd worden, zijn nog steeds extra tijdelijke woningen nodig. De komende tijd gaan we daarom verder op zoek naar passende locaties in de stad, wijken en dorpen”.

Haalbaarheidsonderzoek

Uit een eerste verkennend onderzoek zijn de drie locaties, Stadionstraat, Bredestraat en Donkerstraat als meest passende locatie naar voren gekomen. Waarbij wordt uitgegaan van respectievelijk circa 220, 180 en 100 woningen. Er is gezocht naar plekken waarbij de gemeente eigenaar is van de grond, er geen reguliere woningbouw gepland staat en de locatie relatief snel beschikbaar gemaakt kan worden. Verder is op hoofdlijnen gekeken naar parkeren, mobiliteit, inpassing in de ruimte, leefbaarheid, aanwezigheid van voorzieningen en financiën. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten op deze drie locaties verder onderzoek te doen naar haalbaarheid. Daarbij wordt in samenwerking met de woningcorporaties en omwonenden meer specifiek gekeken naar alle voorzieningen, voorwaarden en ook het aantal woningen dat op deze locaties realiseerbaar is. Het haalbaarheidsonderzoek moet in het eerste kwartaal 2023 afgerond zijn zodat de woningen in 2024 opgeleverd kunnen worden.

Jessie Bekkers (directeur-bestuurder Laurentius) namens de drie woningcorporaties: “We staan voor een enorme opgave en de druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog. Met elkaar zoeken we passende mogelijkheden voor geschikte woonoplossingen voor iedereen. Naast permanente woningen, waarover we ook met de gemeente graag versnellingsafspraken maken, zijn dat ook tijdelijke huurwoningen die op een kortere termijn te realiseren zijn. We gaan hier samen met Alwel en WonenBreburg werk van maken."

Samenwerking in de regio

Naast de opgave om nieuwe woningen te realiseren heeft de gemeente ook een opgave voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers. Ook hier zijn we mee bezig. We bekijken samen met gemeenten in district De Baronie hoe we de opvang en huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders gezamenlijk kunnen vormgeven, waarbij maatwerk per gemeente voorop staat.